Ленінський район. Школа № 74

Додаткові освітні послуги

Згідно з Наказами Міністерства освіти і науки україни, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів від 23.07.2010 р. 3 736/ 902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навсальними закладами" п.1.6, платні послуги у навчальному закладі надаються з метою створення сучасних, максимально комфортних умов для навчання, уникнення перевантаження учнів, задоволення індивідуальних освітніх запитів на підставі заяви замовника. 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ПОНАД ОБСЯГИ, ВСТАНОВЛЕНІ НАВЧАЛЬНИМИ ПЛАНАМИ

 КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 74»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Положення про надання платних послуг розроблено відповідно до:

- Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-УШ;

- Закону України «Про загальну середню освіту»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і кому

- Наказу МОН «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними та комунальними закладами» від 23 липня 2010 №736/902/758;

- Наказу МОН «Деякі питання виконання положень Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальним закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 14 жовтня 2010 р. №94;

- Наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 30.08.2017 р. № 225 «Про організацію та надання платних послуг загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами міста»;

- Статуту комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 74» Дніпровської міської ради.

1.2. Положення впроваджується з метою залучення коштів до спеціального фонду бюджету для розширення фінансових можливостей закладу, надання якісних освітніх послуг учасникам навчально-виховного процесу, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом, забезпечення повноти реалізації освітньої програми.

1.3. Основними джерелами надходжень спеціального фонду бюджету є: батьківська плата, благодійні внески, надання додаткових освітніх послуг.

1.4. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до вимог чинного законодавства.

1.5. Освітні послуги надаються тільки понад обсяги, встановлені навчальними планами, і поза розкладом уроків

2. ПЕРЕЛІК ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

2.1.Підставою для формування групи є заява батьків, договір про надання додаткових платних послуг, укладений із батьками, і документ, що підтверджує оплату за проведення занять.

2.2. Додаткові платні освітні послуги понад державний обсяг здійснюється відповідно до запиту учнів та батьків за їхнім бажанням та з метою забезпечення високого рівня надання якісних освітніх послуг та всебічного розвитку учнів

2.3.Директор закладу встановлює перелік платних освітніх послуг, що надаються навчальним закладом, із зазначенням часу, місця, порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та особи відповідальної за їх надання.

2.4.Директор навчального закладу має право:

а) відкривати гуртки, зараховувати дітей до них відповідним наказом, згідно із заявами батьків;

б) закривати гуртки відповідним наказом у зв’язку із закінченням навчального року, за заявами батьків або у випадку припинення фінансування батьками платних освітніх послуг.

2.5.Права й обов’язки вчителя, який надає платні освітні послуги:

- працює в режимі виконання встановленого йому навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять;

- самостійно планує свою роботу на навчальний рік та семестр;

- використовує різноманітні форми, прийоми, методи, і засоби навчання,

- здійснює поточний контроль відвідувань учнів, своєчасно надає адміністрації школи звітні дані;

- несе відповідальність за життя та здоров’я учнів під час виконання своїх службових обов’язків;

- виконує правила техніки безпеки та охорони праці, пожежної безпеки.

2.6. Плата за навчання вноситься згідно з кошторисом щомісячно до 18 числа поточного місяця.

У випадку вибуття учня з групи після початку занять внесена оплата не повертається. У разі затримки оплати на термін, що перевищує 7 діб, без погодження з адміністрацією школи, учень до занять в групах додаткових освітніх послуг не допускається.

Перерахунок оплати додаткових освітніх платних послуг здійснюється у наступному місяці, у разі, якщо учень не відвідував заняття в групах через хворобу або з інших поважних причин не менше 10 діб поспіль, за особистою заявою батьків, при наявності підтверджуючого документу. Відповідальність за надання інформації несуть вчителі, які надають додаткові освітні платні послуги.

2.7. Групи працюють за розкладом у другій половині дня, складеним на семестр і узгодженим із розкладом уроків у школі. Розклад занять у групах затверджує директор школи. Тривалість занять погоджують із батьками, вона не може перевищувати двох академічних годин із певного предмета на день.

2.8. Контроль за діяльністю навчального закладу з надання додаткових платних освітніх послуг здійснює рада школи, батьківський комітет.

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

3.1.Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни

3.2.Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з наданням послуги. При визначені витрат необхідно керуватись законодавством України. Освітній заклад може змінювати розмір плати за надання платної освітньої послуги відповідно до вимог.

3.3.Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

3.4.Складовими вартості витрат є:

- Витрати на заробітну плату. До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати, доплати, премії, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру. Нарахування відпускних та лікарняних здійснювати за основним місцем роботи.

- Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на заробітну плату викладацького складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників.

- Кількість ставок працівників викладацького складу, що залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів на основі навчальних планів, затверджених по кожному напрямку, або виконанні окремих видів навчальних занять, затверджених норм часу.

- Нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску.

- Індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

- Кількість штатних одиниць інших працівників, які враховуються при обрахунку вартості платних освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією надання платних освітніх послуг.

- Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, а саме: витрати на комунальні послуги та енергоносії, канцелярські витрати, придбання медикаментів, витратні матеріали для комп’ютерної та оргтехніки, її поточний ремонт, витрати на санітарно-гігієнічні заходи. Сума безпосередніх витрат та оплата послуг інших організацій враховується у розмірі 10% у межах платної освітньої послуги.

4. ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

ВІД НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

4.1.До коштів спеціального фонду бюджету належать кошти, отримані від надання платних послуг у сфері освіти, догляду та відпочинку дітей, добровільні внески

4.2.Планування доходів, що буде одержано від надання платних послуг, проводиться за кожним видом послуг відповідно до Постанови КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

4.3.Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на поточний рахунок спеціального фонду бюджету в порядку, встановленого наказом Міністерства фінансів України  від 22 червня 2012 №758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» з дотриманням Положення про ведення касової операції у національній валюті України, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 15 грудня 2004 року №637.

4.4. Кошти, отримані від надання платних послуг, використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства.

4.5.Матеріальні цінності, майно навчального закладу, придбане або створено за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить навчальному закладу на правах, визначених чинним законодавством, та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.

 

5. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

5.1. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуг окремо в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Відповідальність за організацію та якість надання платних послуг несе керівник закладу.

6.2.До виконання платних послуг залучаються педагогічні працівники закладу з дотриманням КЗпП України

6.3.Контроль за роботою груп в системі додаткових освітніх платних послуг покладається на заступника директора.

6.4.Здійснювати преміювання працівників в межах фонду від отриманих коштів за надані додаткові платні послуги згідно наказу.

 

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 74»

Дніпровської міської ради

 

НАКАЗ

 

15.09.2021 р.                                                                                               № 151

 

Про організацію освітніх послуг

понад обсяги, встановлені

навчальними планами

 

       Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», наказом Міністерства освіти і науки України від 23.07.2010 р. № 736/902,758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», згідно зі Статутом школи та Положення про організацію платних освітніх послуг у КЗО «СЗШ № 74» ДМР й із урахуванням побажань батьків

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Розпочати надання освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами, для учнів 2-А класу з 01.10.2021 р.
 2. Установити, що надання платних освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами, здійснюється за рахунок коштів батьків.
 3. Згідно з поданими заявами про надання платних освітніх послуг учням школи.
  1. Затвердити розрахунок вартості освітніх послуг школи (додаток         № 1).
  2. Затвердити штатний розклад із надання платних освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами (додаток № 2).
  3. Затвердити посадові обов’язки керівництва та працівників освітнього закладу щодо організації освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами на 2021 – 2022 навчальний рік. 
 4. Призначити Колесник К.І. відповідальною за ведення відповідної документації з обліку надання платних освітніх послуг.
 5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор КЗО «СЗШ № 74»                                         Зоя Антіпова

 

З наказом ознайомлена

Колесник К.І.

 

img20210512_13592097by Света Гукon Scribd