Ленінський район. Школа № 74

Національно-патріотичне виховання

 

Національно - патріотичне виховання учнів

Однією з найважливіших педагогічних закономірностей є та, що в процесі формування особистості, а отже, й підростаючого покоління, найефективніші шляхи пізнання – це від рідного до чужого, від близького до далекого, від національного до міжнаціонального, світового.

Система виховання постійно відтворює і поглиблює емоційно-естетичний, художньо-творчий, модальний та інтелектуальний компоненти свідомості рідного народу, створює умови для розвитку і розквіту природних задатків і талантів кожного громадянина України, формування духовного потенціалу – найвищої цінності нації та держави.

Мета патріотичного виховання – це виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної культури.

 Національно-патріотичне вихованняРозбудова українського суспільства детермінує процеси формування в підростаючого покоління таких моральних рис, як гуманність, чесність, працьовитість, діловитість, старанність, конкурентність тощо. Однак, через тенденцію до зростання бездуховності, нівелювання цінностей життя, загострення проблем сімейного виховання, становленню повноцінної підростаючої особистості не надається належна увага. Розв’язання цієї проблеми можливе завдяки створенню гнучкої системи виховання дітей та молоді, яка б ураховувала і потреби часу і, водночас, задовольняла запити та інтереси підростаючої особистості. Одне з провідних місць у цій системі займає навчально-виховний процес,  який сприяє всебічному розвитку особистості, забезпечує умови її соціалізації.  Головним завданням навчальних та позашкільних закладів системи освіти і виховання є швидке реагування на суспільні запити, на інтереси та потреби молодого покоління, вимоги держави щодо освіти і виховання особистості,  створення сприятливих умов для задоволення інтересів і потреб особистості у формуванні моральних якостей, переконань, світогляду, позитивної моральної діяльності й високого рівня моральної вихованості, вихованні почуття патріотизму.

Основними принципами національно-патріотичного виховання є:

– принцип національної спрямованості виховання, який передбачає формування у молоді національної свідомості, любові до України, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

–  принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.

–   принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості як вищій цінності.

     Головна мета національно-патріотичного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. Ця мета повинна конкретизуватись через систему виховних завдань, що є загальними не тільки для навчально-виховних закладів, а й для всього суспільства в цілому. Насамперед, це забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.

     Патріотизм – це моральний і політичний принцип, соціальне почуття, змістом якого є любов до батьківщини й готовність підкорити свої інтереси інтересам країни. Патріотизм – це гордість досягненнями й культурою своєї Батьківщини, бажання зберігати її характер і культурні особливості й ідентифікація себе з іншими членами нації,  прагнення захищати інтереси Батьківщини і свого народу.

     Як наголошено в Національній доктрині розвитку освіти України, пріоритетним напрямком в її реалізації є формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, сучасної європейської цивілізації; виховання людини демократичного світогляду, яка поважає громадянські права і свободи, традиції народів і культур світу, національний, релігійний, мовний вибір кожної людини.

     Сьогодні спільними завданням школи, батьків, влади, громадськості є підготовка молодого покоління до компетентної та відповідальної громадянської участі. Важливий компонент громадянської компетентності особистості  – це вміння не лише почерпнути знання із різноманітних джерел, але й дати їм критичну оцінку, зважено спираючись на історичний досвід, змінювати життя конкретними справами.

     Національно-патріотичне, соціально-патріотичне  виховання підростаючого покоління – цілеспрямований і систематичний вплив на свідомість, почуття і поведінку вихованців з метою формування у них відповідних якостей. Тому до підходу соціально-виховних справ необхідно включати методи і форми, що приводять учнів до моральних, естетичних, етичних суджень, за допомогою яких вони оцінюють вчинки – свої та інших людей. Для підсилення переживання особистості, його ставлень до дійсності, людей, власної поведінки, у структуру виховної справи органічно вплітаються засоби, які стимулюють почуття.    Головна мета соціально-виховної справи – формування поведінки, готовності до відповідної діяльності в будь яких обставинах, виховання бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати.

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 74»

Дніпровської міської ради

НАКАЗ

31.08.2021                                                                                                 № 131

Про організацію національно – патріотичного

виховання здобувачів освіти

у 2021 – 2022 навчальному році

     На виконання Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», Постанов Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно – патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України», від 17.10.2018 № 845 «Деякі питання дитячо – юнацького військово – патріотичного виховання», на виконання доручення Президента України «Про покращення викладання у навчальних закладах системи загальної середньої освіти предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного виховання учнівської молоді», наказу Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 № 1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641«Про затвердження Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та «Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», з метою виховання дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності, формування в учнівської молоді високої громадянської активності та національної свідомості, причетності до творення сьогодення України та його майбутнього

 

НАКАЗУЮ:

}1.    Затвердити план заходів щодо організації та проведення національно – патріотичного виховання серед здобувачів освіти у 2021/2022 навчальному  році (додаток 1).

До 01.09.2021

2.     Заступнику директора з навчально – виховної роботи Толкачовій С.Г.:

2.1.          Забезпечити виконання плану роботи з національно – патріотичного виховання.

Упродовж 2021/2022 н.р.

2.2.          Активно залучати до національно – патріотичного виховання здобувачів освіти громадські організації, представників сучасного українського козацтва, організацій ветеранів, військово – патріотичних клубів та військовослужбовців.

Упродовж 2021/2022 н.р.

2.3.          Проводити інформативно - роз’яснювальну роботу серед учнівської, педагогічної та батьківської громадськості про діяльність освітнього закладу з національно-патріотичного виховання.

Упродовж 2021/2022 н.р.

2.4.          Висвітлювати роботу освітнього закладу з національно-патріотичного виховання на окремій сторінці сайту закладу та у соціальних мережах.

Постійно

{       3.   Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Толкачову С.Г.

4. Контроль залишаю за собою.

 

Директор КЗО «СЗШ № 74» ДМР                                Зоя АНТІПОВА

 

                                                                             Додаток 1 до наказу

                                                                                   КЗО «СЗШ № 74» ДМР

                                                                             № 131 від 31.08.2021

 

План заходів щодо організації та проведення

національно – патріотичного виховання серед здобувачів освіти

у 2021/2022 навчальному  році

 

з/п

Назва заходу

Термін проведення

Вікова

категорія

Здійснюють виконання

1

Проведення першого уроку «Щоб у серці жила Батьківщина» (до 30-річчя незалежності України)

01.09.2021

1 – 9 класи

Класні керівники

2

Тиждень фізкультури, спорту,  олімпійського руху: «Щасливі українські діти – здорові, сильні, мужні й спритні!»

06.09 – 10.09.2021

1 – 9 класи

Класні керівники

3

Щоденник добрих справ: «Ми українці в рідній сторінці!» Створення патріотичного календаря школи.

Вересень, 2021

1 – 9 класи

ЗДНВР, класні керівники

4

Гра «Джура»: створення роїв. Вибір козацьких старшин в роях.

Вересень, 2021

5 – 9 класи

Керівник рою,  кл.кер.

5

Участь у заходах до Міжнародного дня миру (за окремим планом)

21.09.2021

1 – 9 класи

Вчителі англ. мови

6

Гра «Джура»: День туризму (подолання туристської смуги перешкод за козацькою легендою)

28.09.2021

5 – 9 класи

Учителі фізкультури,

класні кер.

7

Проєктна зустріч «Подорож Дніпром».

30.09.2021

5 – 9 класи

Бібліотекар

8

Відеоролик «Улюблені місця в Україні» у рамках флешмобу #МандруйУкраїною2021

04.10.2021

1 – 9 класи

Учитель історії

9

Тиждень рідної школи

04.10.2021-08.10.2021

1 – 9 класи

ЗДНВР

10

Урок мужності «Сила Нескорених» (до Дня Захисника України )

13.10.2021

1 – 9 класи

Класні керівники

11

Привітання військовослужбовців Новокодацького комісаріату зі святом

13.10.2021

5 – Б клас

Класний керівник

12

Гра-змагання «Марш маленьких козачат»

13.10.2021

3 – 4 класи

Учителі фізкультури

13

Гра «Джура»: осіннє таборування (проведення традиційних заходів до Дня захисника України та Покрови Пречистої Богородиці, Покровительки Українського козацтва і Збройних Сил України  у формі ігор та забав «Котигорошко», «Козацький гарт»)

Жовтень, 2021

5 – 9 класи

Керівник рою, класні керівники

14

Заходи до Дня визволення міста Дніпра та України від нацистських окупантів

18.10 – 22.10.2021

1 – 9 класи

Класні керівники

15

Робота загону ДЮПР, команди «Екодіти», команди «Health»

Жовтень, 2021

1 – 9 класи

Керівники загонів ДЮПР, «Екодіти»

16

Гра «Джура»: операція «Зелена хвиля»: проведення заходів (у співпраці з іншими організаціями щодо озеленення території освітнього закладу, мікрорайону, відновлення та розширення паркових зон тощо).

Жовтень, 2021

5 – 9 класи

Керівник рою, класні керівники

17

Тиждень української писемності та мови (за окремим планом)

09.11 – 12.11.2021

1 – 9 класи

Учителі - філологи

18

Загальношкільна акція «Дошка добрих оголошень»

16.11.2021

Прес-центр

Керівник прес-центру

19

Проведення благодійних акцій «Діти-дітям», «Від серця – до серця» до Міжнародного дня інвалідів

Листопад, 2021

1 – 9 класи

ЗДНВР

20

Виготовлення вітальних листівок для військовослужбовців до Дня Збройних Сил України

Листопад – грудень, 2021

1 – 9 класи

Класні керівники

21

Заходи по школі до Дня Гідності і Свободи (за окремим планом)

15.11 – 19.11.2021

1 – 9 класи

Класні керівники

22

Флешмоб «День Гідності і Свободи – крок у Європу»

19.11.2021

5 – 9 класи

Класні керівники

23

Тематичні години спілкування до Дня пам’яті жертв Голодомору

26.11.2021

1 – 9 класи

Класні керівники

24

Організація та проведення заходів з відзначення Річниці референдуму, що підтвердив Акт про проголошення незалежності  України

02.12.2021

1 – 9 класи

Учителі історії

25

Гра «Джура»: операція до дня Збройних Сил України «Дорогою Героїв»: виховні години, конкурси, фестивалі, вікторини, екскурсії у військові частини, поповнення експонатами експозицій шкільної Зали бойової слави. Ватра «Слава Героям».

Спортивні ігри та змагання: «Впоряд», «Стрільба»  тощо.

01.12 – 03.12.2021

5 – 9 класи

Керівник рою, класні керівники

26

Проведення Тижня правових знань (за окремим планом)

07.12 – 10.12.2021

1 – 9 класи

Вчителі права

27

Заходи до Дня Збройних Сил України (за окремим планом)

01.12 – 03.12.2021

1 – 9 класи

Класні керівники

28

Єдиний урок мужності «Збройні сили України – захисники і опора країни»

03.12.2021

1 – 9 класи

Класні керівники

29

Година спілкування «Пекельний вогонь Чорнобиля»

14.12.2021

1 – 9 класи

Класні керівники

30

Різдвяний екшн «Українська колядка, як смачна чоколядка»

24.12.2021

5 – 9 класи

Вчитель музики

31

Гра «Джура»: зимове таборування (участь у народних святах зимового циклу, розучування народних ігор та забав, героїко-патріотичних пісень, дум; змагання із зимових видів спорту, змагання з ігрових видів спорту в закритих приміщеннях)

Січень, 2022

5 – 9 класи

Керівник рою, класні керівники

32

Заходи до Дня Соборності  України (за окремим планом)

17.01 – 21.01.

2022

1 – 9 класи

Класні керівники

33

Пісенний флешмоб «З Україною в серці» 

21.01.2022

5 – 9 класи

Учитель музики

34

Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

27.01.2022

1 – 9 класи

Класні керівники

35

Заходи до Дня пам’яті

Героїв Крут       

28.01.2022

1 – 9 класи

Класні керівники

36

Оновлення експозиції шкільної Зали бойової слави

Лютий, 2022

8 – і  класи

Рада Зали бойової Слави

37

Заходи до Дня вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав

15.02.2022

1 – 9 класи

Класні керівники

38

Організація та проведення інформаційно-просвітницьких та виховних заходів із вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної  Сотні

Лютий, 2022

1 – 9 класи

Класні керівники

39

Гра «Джура»: підготовка та проведення «Дня цивільної оборони». Операція «Захист»: набуття знань, умінь та навичок з надання першої долікарської допомоги при захворюваннях та травмах; тренування та змагання з цивільної оборони, надання першої долікарської допомоги, транспортування і евакуації потерпілих. Заходи за програмою «Школа безпеки»

Березень, 2022

5 – 9 класи

Керівник рою, класні керівники

 

 

 

40

Шевченківська декада у школі (за окремим планом)

01.03 –11.03.2022

1 – 9 класи

Класні керівники

41

Гра «Джура»: операція «Зелена хвиля»: проведення заходів (у співпраці з іншими організаціями) щодо озеленення територій навчальних закладів, мікрорайонів, населених пунктів, відновлення та розширення паркових зон тощо.

Березень, 2022

5 – 9 класи

Керівник рою, класні керівники

 

42

Заходи, присвячені Дню Землі

18.03.2022

1 – 9 класи

Класні керівники

43

Заходи до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів

08.04.2022

5 – 9 класи

Учителі історії

44

Єдиний урок до Міжнародного дня польоту людини в космос.

12.04.2022

1 – 9 класи

Класні керівники

45

Гра «Джура»: Гра «Відун»: інтелектуальні змагання зі знання історії козаччини, українського війська, сучасних збройних сил України, народних повстанських формувань та їх ролі у боротьбі за незалежність української держави, історії малої Батьківщини по системі «Що? Де? Коли?».

Квітень, 2022

5 – 9 класи

Керівник рою, класні керівники

 

46

Виставка – свято «Святкові дзвони Великодня»

22.04.2022

1 – 9 класи

Класні керівники

47

Заходи до Дня Пам'ятi та Примирення

03.05 – 06.05.2022

1 – 9 класи

Класні керівники

48

Гра «Джура»: виховні заходи під гаслом «Підготовкою до захисту Батьківщини вшануємо подвиги борців за незалежність України». Участь у вахті пам’яті  героїв Другої світової війни, героїв Небесної сотні, воїнів - захисників України.

Травень, 2022

5 – 9 класи

Керівник рою, класні керівники

 

49

Проведення свята вшанування учнів – призерів олімпіад і конкурсів, учнів, які захистили науково – дослідні роботи у МАН.

16.05.2022

1 – 9 класи

Оргкомітет конкурсу

50

FAMELYFEST до  Всесвітнього дня родини

13.05.2022

1 – 9 класи

Класні керівники

51

Фотоколаж «Українці, які змінили світ»

13.05.2022

5  – 9 класи

Класні керівники

52

Година історичної пам’яті «Жертви політичних репресій»

16.05.2022

5 – 9 класи

Класні керівники

53

Флешмоб «Вишиванка – мій генетичний код!»

20.05.2022

1 – 9 класи

Класні керівники

54

Заходи до дня слов’янської писемності і культури

23.05.2022

5  – 9 класи

Учителі філологи

55

Правова панорама «Конституція – оберіг нашої державності» (виставка в бібліотеці)

24.06.2022

1 – 5 класи

Начальник пришкільного табору

56

Конкурс малюнків «І синє небо, і жовте колосся» (до Дня Державного Прапору)

20.06.2022

1 – 5 класи

Начальник пришкільного табору

57

Святкування Дня Незалежності України (за окремим планом)

Серпень, 2022

1 – 9 класи

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 74»

Дніпровської міської ради

 

НАКАЗ

 

31.08.2020                                                                                              № 144

 

Про організацію національно – патріотичного

виховання здобувачів освіти

у 2020 – 2021 навчальному році

 

     На виконання Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», доручення Президента України «Про покращення викладання у навчальних закладах системи загальної середньої освіти предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного виховання учнівської молоді», відповідно до листа МОН України від 16.08.2019 №1/9-523 «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 № 1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641«Про затвердження Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», розпорядження КМУ від 18.10.2017 №743-р «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки» з метою формування в учнівської молоді високої громадянської активності та національної свідомості, причетності до творення сьогодення України та його майбутнього

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити план заходів щодо організації та проведення національно – патріотичного виховання серед здобувачів освіти у 2020 – 2021 навчальному  році (додаток 1).

До 01.09.2020

2.   Заступнику директора з навчально – виховної роботи Толкачовій С.Г.:

2.1.          Забезпечити виконання плану роботи з національно – патріотичного виховання.

Упродовж 2020/2021 н.р.

2.2.          Проводити інформативно - роз’яснювальну роботу серед учнівської, педагогічної та батьківської громадськості про діяльність освітнього закладу з національно-патріотичного виховання.

Упродовж 2020/2021 н.р.

2.3.         Висвітлювати роботу освітнього закладу з національно-патріотичного виховання на окремій сторінці сайту закладу та у соціальних мережах.

Постійно

3.     Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Толкачову С.Г.

4.   Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор КЗО «СЗШ № 74»                               З.А.Антіпова

 

                                                                               Додаток 1 до наказу

                                                                                   КЗО «СЗШ № 74» ДМР

                                                                                 від 31.08.2020 № 144

 

План заходів щодо організації та проведення

національно – патріотичного виховання серед здобувачів освіти

у 2020 – 2021 навчальному  році

 

 

з/п

Назва заходу

Термін проведення

Вікова

категорія

Відповідальні

1

Перший урок на тему патріотичного виховання: «Щоб у серці жила Батьківщина»

01.09.2020

1 – 11 класи

Класні керівники

2

Тиждень фізкультури, спорту,  олімпійського руху: «Щасливі українські діти – здорові, сильні, мужні й спритні!»

07.09 – 11.09.2020

1 – 11 класи

Класні керівники

3

Щоденник добрих справ: «Ми українці в рідній сторінці!» Створення патріотичного календаря школи.

Вересень, 2020

1 – 11 класи

ЗДНВР, класні керівники

4

Гра «Джура»: створення роїв. Вибір козацьких старшин в роях.

Вересень, 2020

5 – 11 класи

Керівник рою,  кл.кер.

5

Участь у заходах до Міжнародного дня миру (за окремим планом)

21.09.2020

1 – 11 класи

Вчителі англ. мови

6

Гра «Джура»: День туризму (подолання туристської смуги перешкод за козацькою легендою)

28.09.2020

5 – 11 класи

Вчителі фізкультури,

класні кер.

7

Хіт – парад українських пісень

02.10.2020

5 – 11 класи

Вчитель музики

8

Участь у відбірковому турі міського конкурсу «Мій тато – захисник!»

02.10.2020

1 – 11 класи

ЗДНВР

9

Тиждень рідної школи

05.10.2020-09.10.2020

1 – 11 класи

ЗДНВР

10

Урок мужності «Сила Нескорених» (до Дня Захисника України)

13.10.2020

1 – 11 класи

Класні керівники

11

Естафета єдності, звитяги та слави «Нам Україна вище над усе!»

13.10.2020

8 – 11 класи

Вчителі фізкультури

12

Гра-змагання «Марш маленьких козачат»

13.10.2020

3 – 4 класи

Вчителі фізкультури

13

Гра «Джура»: осіннє таборування (проведення традиційних заходів до Дня захисника України та Покрови Пречистої Богородиці, Покровительки Українського козацтва і Збройних Сил України у формі ігор та забав «Котигорошко», «Козацький гарт»)

Жовтень, 2020

5 – 11 класи

Керівник рою, класні керівники

14

Заходи до Дня визволення міста Дніпра та України від нацистських окупантів

19.10 – 21.10.2020

1 – 11 класи

Класні керівники

15

Робота загону ДЮПР, команди «Екодіти», команди «Хєлс»

Жовтень, 2020

1 – 11 класи

Керівники загонів ДЮПР, «Екодіти»

16

Гра «Джура»: операція «Зелена хвиля»: проведення заходів (у співпраці з іншими організаціями щодо озеленення території освітнього закладу, мікрорайону, відновлення та розширення паркових зон тощо).

Жовтень, 2020

5 – 11 класи

Керівник рою, класні керівники

17

Тиждень української писемності та мови (за окремим планом)

09.11 – 13.11.2020

1 – 11 класи

Вчителі - філологи

18

Відеозвернення «Передаю добро по колу»

16.11.2020

Прес-центр

Керівник прес-центру

19

Проведення благодійних акцій «Діти-дітям», «Від серця – до серця» до Міжнародного дня інвалідів

Листопад, 2020

1 – 11 класи

ЗДНВР

20

Виготовлення вітальних листівок для військовослужбовців до Дня Збройних Сил України

Листопад – грудень, 2020

1 – 11 класи

Класні керівники

21

Заходи по школі до Дня Гідності і Свободи (за окремим планом)

16.11 – 20.11.2020

1 – 11 класи

Класні керівники

22

Відеомарафон «Я гідний того, щоб мене почули»

19.11.2020

5 – 11 класи

Класні керівники

23

Тематичні години спілкування до Дня пам’яті жертв Голодомору

27.11.2020

1 – 11 класи

Класні керівники

24

Організація та проведення заходів з відзначення Річниці референдуму, що підтвердив Акт про проголошення незалежності  України

02.12.2020

1 – 11 класи

Вчителі історії

25

Гра «Джура»: операція до дня Збройних Сил України «Дорогою Героїв»: виховні години, конкурси, фестивалі, вікторини, екскурсії у військові частини, поповнення експонатами експозицій шкільної Зали бойової слави. Ватра «Слава Героям».

Спортивні ігри та змагання: «Впоряд», «Стрільба» тощо.

01.12 – 04.12.2020

5 – 11 класи

Керівник рою, класні керівники

26

Проведення Тижня правових знань (за окремим планом)

07.12 – 11.12.2020

1 – 11 класи

Вчителі права

27

Заходи до Дня Збройних Сил України (за окремим планом)

01.12 – 04.12.2020

1 – 11 класи

Класні керівники

28

Єдиний урок патріотизму «Збройні Сили України – слава, гордість, міць країни»

04.12.2020

1 – 11 класи

Класні керівники

29

Година спілкування «Пекельний вогонь Чорнобиля»

14.12.2020

1 – 11 класи

Класні керівники

30

Фестиваль вуличних вертепів  «Нова радість стала»

22.12.2020

5 – 11 класи

Вчитель музики

31

Гра «Джура»: зимове таборування (участь у народних святах зимового циклу, розучування народних ігор та забав, героїко-патріотичних пісень, дум; змагання із зимових видів спорту, змагання з ігрових видів спорту в закритих приміщеннях)

Січень, 2021

5 – 11 класи

Керівник рою, класні керівники

32

Заходи до Дня Соборності  України (за окремим планом)

18.01 – 22.01.

2021

1 – 11 класи

Класні керівники

33

Пісенний флешмоб «З Україною в серці» 

22.01.2021

5 – 11 класи

Вчитель музики

34

Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

27.01.2021

1 – 11 класи

Класні керівники

35

Заходи до Дня пам’яті

Героїв Крут       

29.01.2021

1 – 11 класи

Класні керівники

36

Оновлення експозиції шкільної Зали бойової слави

Лютий, 2021

9 – 11 класи

Клімова В.В.

37

Заходи до Дня вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав

15.02.2021

1 – 11 класи

Класні керівники

38

Організація та проведення інформаційно-просвітницьких та виховних заходів із вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної  Сотні

Лютий, 2021

1 – 11 класи

Класні керівники

39

Гра «Джура»: підготовка та проведення «Дня цивільної оборони». Операція «Захист»: набуття знань, умінь та навичок з надання першої долікарської допомоги при захворюваннях та травмах; тренування та змагання з цивільної оборони, надання першої долікарської допомоги, транспортування і евакуації потерпілих. Заходи за програмою «Школа безпеки»

Березень, 2021

5 – 11 класи

Керівник рою, класні керівники

 

 

 

40

Шевченківська декада у школі (за окремим планом)

01.03 –12.03.2021

1 – 11 класи

Класні керівники

41

Гра «Джура»: операція «Зелена хвиля»: проведення заходів (у співпраці з іншими організаціями) щодо озеленення територій навчальних закладів, мікрорайонів, населених пунктів, відновлення та розширення паркових зон тощо.

Березень, 2021

5 – 11 класи

Керівник рою, класні керівники

 

42

Заходи, присвячені Дню Землі

19.03.2021

1 – 11 класи

Класні керівники

43

Заходи до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів

09.04.2021

5 – 11 класи

Вчителі історії

44

Єдиний урок до Міжнародного дня польоту людини в космос.

12.04.2021

1 – 11 класи

Класні керівники

45

Гра «Джура»: Гра «Відун»: інтелектуальні змагання зі знання історії козаччини, українського війська, сучасних збройних сил України, народних повстанських формувань та їх ролі у боротьбі за незалежність української держави, історії малої Батьківщини по системі «Що? Де? Коли?».

Квітень, 2021

5 – 11 класи

Керівник рою, класні керівники

 

46

Заходи до Дня Пам'ятi та Примирення

05.05 – 07.05.2021

1 – 11 класи

Класні керівники

47

Гра «Джура»: виховні заходи під гаслом «Підготовкою до захисту Батьківщини вшануємо подвиги борців за незалежність України». Участь у вахті пам’яті  героїв Другої світової війни, героїв Небесної сотні, воїнів - захисників України.

Травень, 2021

5 – 11 класи

Керівник рою, класні керівники

 

48

Проведення свята вшанування учнів – призерів олімпіад і конкурсів, учнів, які захистили науково – дослідні роботи у МАН.

14.05.2021

1 – 11 класи

Оргкомітет конкурсу

49

FAMELYFEST до Всесвітнього дня родини

14.05.2021

1 – 11 класи

Класні керівники

50

Заходи до дня слов’янської писемності і культури

24.05.2021

5  – 11 класи

Вчителі філологи

51

Правова панорама «Конституція – оберіг нашої державності» (виставка в бібліотеці)

25.06.2021

1 – 5 класи

Начальник пришкільного табору

52

Конкурс малюнків «І синє небо, і жовте колосся» (до Дня Державного Прапору)

20.06.2021

1 – 5 класи

Начальник пришкільного табору

53

Святкування Дня Незалежності України (за окремим планом)

Серпень, 2021

1 – 11 класи

Класні керівники